Kwaliteit op Kindcentrum de Plataan

Het volgen van ontwikkeling

Onze leerkrachten volgen de ontwikkelingen van de leerlingen nauwgezet door ze te observeren en te begeleiden bij hun werk. Daarbij gaan ze handelingsgericht te werk en maken ze gebruik van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daarin leggen we alle ontwikkelingen van onze leerlingen vast.

Methodes en toetsen

Als Plataan onderschrijven we de visie op toetsen zoals deze door SKOBOS is vastgesteld.

We vinden het belangrijk bewust met toetsing om te gaan, zodat toetsen zinvolle informatie blijven opleveren. 


Als Plataan kiezen we bewust voor toetsen op papier. De reden hiervoor is, dat toetsen op papier de mogelijkheid biedt om terug te kunnen lezen en aantekeningen te kunnen maken. Je kunt jezelf beter controleren op papier. Het is belangrijk dat leerlingen handelend kunnen werken, denkstappen kunnen noteren en kunnen onderstrepen.

Op de Plataan vinden we het belangrijk om te observeren tijdens de toetsing. Dit kan duidelijkheid bieden over de uitslag. Als leerkracht zie je hoe de leerlingen werken tijdens de toets, is de leerling heel snel kaar, werkt de leerling te haastig, is de leerling erg gespannen?

Op Kindcentrum de Plataan werken we met een aantal vaste methodes.
We nemen methodetoetsen af, deze laten zien of de leerlingen de leerstof goed verwerken. We maken ook gebruik van niet-methode gebonden toetsen. Dat zijn onafhankelijke toetsen die de voortgang van leerlingen laten zien ten opzichte van leeftijdgenootjes in het hele land. Ziet de leerkracht of de interne begeleider dat er iets niet goed gaat in de ontwikkeling, dan zoeken zij de ondersteuning die nodig is.

Bij de peuters observeren we met het observatie- en registratie-instrument Looqin. Bij de kleuters maken we hiervoor gebruik van het instrument MijnKleutergroep. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een warme overdracht vanuit een rapportage uit Looqin naar de leerkracht. 

In groep 7 nemen we met toestemming van ouders de leerpotentietest af. Deze test brengt de aanleg en de leermotivatie van de leerling in beeld. Het onderzoek richt zich op de verbale en de non-verbale aspecten van het leervermogen van de leerling (op een achttal gebieden), terwijl de leermotivatie ingaat op de persoonlijkheidskenmerken van de leerling (vier sociaal-emotionele vaardigheden). We lichten u als ouder hierover (schriftelijk) in.

In groep 8 maken alle leerlingen een centrale doorstroomtoets. 

Kwaliteitsverbetering

Als Kindcentrum is het belangrijk altijd bezig te zijn met het verbeteren van de kwaliteit. Bij de Plataan doen we dat door te werken met de kwaliteitscirkel Plan, Do, Check, Act. Dit PDCA-model heeft een cyclisch karakter waardoor we continu aandacht hebben voor verbetering. Met het model stellen we actiepunten of verbeterplannen op, formuleren we doelen, gaan we aan de slag, controleren we of de juiste resultaten zijn bereikt en sturen we bij.

Inspectie

De inspectie van het basisonderwijs legt regelmatig een schoolbezoek af. De bevindingen worden in een rapportage aan de school gestuurd. Daarna wordt het verslag op de website van de inspectie geplaatst. Heeft u belangstelling voor de rapportage, kijkt u dan op de site van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl