Kwaliteit op Kindcentrum de Plataan

Het volgen van ontwikkeling

Onze leerkrachten volgen de ontwikkelingen van de leerlingen nauwgezet door ze te observeren en te begeleiden bij hun werk. Daarbij gaan ze handelingsgericht te werk en maken ze gebruik van het leerlingvolgsysteem ESIS. Daarin leggen we alle ontwikkelingen van onze leerlingen vast.

Methodes en toetsen

Op Kindcentrum de Plataan werken we met een aantal vaste methodes. We nemen methodetoetsen af, deze laten zien of de leerlingen de leerstof goed verwerken. We maken ook gebruik van niet-methode gebonden toetsen van Cito. Dat zijn onafhankelijke toetsen die de voortgang van leerlingen laten zien ten opzichte van leeftijdgenootjes in het hele land. Ziet de leerkracht of de interne begeleider dat er iets niet goed gaat in de ontwikkeling, dan zoeken zij de ondersteuning die nodig is.

Bij de peuters observeren we met het observatie- en registratie-instrument Looqin. Bij de kleuters maken we hiervoor gebruik van het instrument MijnKleutergroep. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een warme overdracht vanuit een rapportage uit Looqin naar de leerkracht. 

In groep 4 nemen we met toestemming van de ouders, de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) af. Deze toets geeft zicht op de cognitieve capaciteiten van het kind. Met deze uitslag kan de leerkracht haar instructies en leerstofaanbod nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Ouders worden geïnformeerd over de resultaten.

In groep 7 nemen we met toestemming van ouders de Drempeltest af. Deze test brengt de aanleg en de leermotivatie van de leerling in beeld. Het onderzoek richt zich op de verbale en de non-verbale aspecten van het leervermogen van de leerling (op een achttal gebieden), terwijl de leermotivatie ingaat op de persoonlijkheidskenmerken van de leerling (vier sociaal-emotionele vaardigheden). We lichten u als ouder hierover (schriftelijk) in.

In groep 8 maken alle leerlingen een centrale eindtoets. 

Kwaliteitsverbetering

Als Kindcentrum is het belangrijk altijd bezig te zijn met het verbeteren van de kwaliteit. Bij de Plataan doen we dat door te werken met de kwaliteitscirkel Plan, Do, Check, Act. Dit PDCA-model heeft een cyclisch karakter waardoor we continu aandacht hebben voor verbetering. Met het model stellen we actiepunten of verbeterplannen op, formuleren we doelen, gaan we aan de slag, controleren we of de juiste resultaten zijn bereikt en sturen we bij.

Inspectie

De inspectie van het basisonderwijs legt regelmatig een schoolbezoek af. De bevindingen worden in een rapportage aan de school gestuurd. Daarna wordt het verslag op de website van de inspectie geplaatst. Heeft u belangstelling voor de rapportage, kijkt u dan op de site van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl