Kwaliteit op de Plataan

Het volgen van ontwikkeling

Onze leerkrachten volgen de ontwikkelingen van de leerlingen nauwgezet door ze te observeren en te begeleiden bij hun werk. Daarbij gaan ze handelingsgericht te werk en maken ze gebruik van het leerlingvolgsysteem ESIS. Daarin leggen we alle ontwikkelingen van onze leerlingen vast.

Methodes en toetsen

Bij Kindcentrum de Plataan werken we met een aantal vaste methodes. Wanneer we toetsen afnemen, gebruiken we de toetsen die horen bij deze methodes en die laten zien of de leerlingen de leerstof goed verwerken. We maken ook gebruik van niet-methode gebonden toetsen van Cito. Dat zijn onafhankelijke toetsen die de voortgang van leerlingen laten zien ten opzichte van leeftijdgenootjes in het hele land. Ziet de leerkracht of de interne begeleider dat er iets niet goed gaat in de ontwikkeling, dan zoeken zij de ondersteuning die nodig is.

In groep 7 krijgen de leerlingen een drempelonderzoek die het niveau van het kind op dat moment meet. Aan de hand van het drempelonderzoek bepalen we waar in het laatste basisschooljaar nog extra aandacht aan mag worden besteed. In groep 8 maken alle leerlingen een centrale eindtoets.

Kwaliteitsverbetering

Als kindcentrum is het belangrijk altijd bezig te zijn met het verbeteren van de kwaliteit. Bij de Plataan doen we dat door te werken met de kwaliteitscirkel Plan, Do, Check, Act. Dit PDCA-model heeft een cyclisch karakter waardoor we continu aandacht hebben voor verbetering. Met het model stellen we actiepunten of verbeterplannen op, formuleren we doelen, gaan we aan de slag, controleren we of de juiste resultaten zijn bereikt en sturen we bij.