Praktische informatie

Schooljaar 2021 - 2022

Aanmelden baby’s en peuters

Aanmelden kan via een intakegesprek of via de site van Korein Kinderplein: www.koreinkinderplein.nl. Op deze site vindt u alle informatie over de locaties, tarieven en producten. Verdere afspraken lopen via klantencontact. Alvorens in te schrijven kunt u een afspraak maken met Edith Hoeks (locatiemanager Korein kinderopvang op de Plataan). We geven u graag een rondleiding en uitleg over onze manier van werken.

Aanmelden kleuters

Aanmelden kan op verschillende momenten. U kunt te allen tijde telefonisch contact opnemen met de school. U wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin u de informatie over de school krijgt. Bij voorkeur plannen we dit gesprek onder schooltijd, zodat u de school ook in bedrijf kunt zien.

Als u kiest voor onze school volgt er een kennismaking met de leerkracht. De groepsleerkracht neemt (tijdig) contact met u op voor dit gesprek. Na een aantal schoolweken bespreken we hoe de eerste schoolweken zijn verlopen.

Aanmelden nieuwe leerlingen

U bent van harte uitgenodigd om in een kennismakingsgesprek onze school te leren kennen. U gaat met de directeur in gesprek over de school en u krijgt een rondleiding door de school. Dit gebeurt bij voorkeur als de school in bedrijf is, zodat u dan als ouders een indruk krijgt van een gewone lesdag op school.

Adreswijzigingen

Als uw adres, uw email of uw telefoonnummer wijzigt, vinden wij het fijn als u dit even aan de leerkracht doorgeeft of bij de kinderopvang via het ouderportaal als u hiervan gebruik maakt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met alle moderne media is het registreren en verspreiden van persoonlijke informatie niet meer weg te denken. In mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vastgesteld. SKOBOS heeft richtlijnen opgesteld voor het onderwijs. Bij inschrijven van leerlingen vragen we aan de ouders of wettige vertegenwoordigers eenmalig toestemming voor het verspreiden van groepsinformatie, welke ook individuele informatie kan bevatten, via papier, video, website en ander beeldmateriaal. Als u geen toestemming geeft voor het verspreiden, zullen we er als school op toezien dat dit niet gebeurt.

Bewegingsonderwijs

De peuters van peuterwerk en de peutergroep bewegen in de speelzaal. Zij krijgen daar activiteiten aangeboden passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. Zij spelen ook buiten op hun “eigen” speelplek waarop een klim- en glijtoestel staat.

De leerlingen van groep 1-2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs. Afhankelijk van het jaargetijde en het weer zijn deze activiteiten op de speelplaats of in de speelzaal. Behalve het vrij spel zowel binnen als buiten, krijgen zij 1x per week een begeleide gymles van de vakleerkracht gym in de speelzaal op school.

Leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben 1 keer per week anderhalf uur bewegingsonderwijs op het rooster, waarvan 1 uur effectieve bewegingstijd is. We maken gebruik van gymzaal ‘de Halm’. De lessen worden gegeven door de vakleerkracht gym op donderdag en vrijdag. Daarnaast wordt er op dinsdag door de vakleerkracht gym ook nog een kort beweegmoment op school gegeven.

Tijdens de gymles zijn de kinderen verplicht om sportkleding te dragen. Sieraden, horloges, brillen en dergelijke doen ze tijdens de gymlessen af.

Vanuit de gemeente Oirschot is Do-It actief. Zij verzorgen met betrekking tot bewegingsonderwijs workshops en leveren materialen. De Plataan maakt hier ook gebruik van voor de lessen bewegingsonderwijs. Do-It organiseert één keer per week pauzesport op de Plataan.

Bibliotheek

Met de plaatselijke bibliotheek hebben we afspraken over het lenen van collecties. In het kader van leesbevordering doen een aantal groepen van de Plataan mee aan het leesproject ‘De Rode Draad’. Ook organiseert de Plataan activiteiten rondom de Kinderboekenweek en plannen we activiteiten rondom leesbevordering.

Er is een eigen schoolbibliotheek die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe boeken.

Brengen en ophalen

We verzoeken alle ouders om hun kind(eren) bij de ingang van de speelplaats af te zetten en hier afscheid te nemen. Vriendelijk verzoek om de doorgang bij het hek vrij houden, zodat de kinderen veilig alleen op en van de speelplaats kunnen komen. Om 8.15 uur is een leerkracht op de speelplaats aanwezig om toezicht te houden. De kinderen van de groepen 1 t/m 5 mogen meteen doorlopen naar binnen (inloop). Om 8.25 uur gaat de zoemer en kunnen de kinderen van de groepen 6 t/m 8 zelfstandig naar hun klas gaan. Bij slecht weer kunnen de kinderen eerder naar binnen komen.

De leerkrachten lopen om 14.15 u met hun groep mee naar buiten.

Buitenschoolse activiteiten

Onderwijs op de Plataan beperkt zich niet enkel tot lessen binnen het gebouw en/of het speelterrein, maar soms worden er ook lessen buiten de school verzorgd. Bij alle activiteiten zijn begeleiders nodig, het aantal is uiteraard afhankelijk van de leeftijdsgroep en de soort activiteiten. Voor het bepalen van het aantal begeleiders zijn er binnen de Plataan en SKOBOS richtlijnen opgesteld.

Als er zwaarwegende redenen zijn om uw kind niet te laten deelnemen aan een activiteit dient u contact op te nemen met de directeur.

Capaciteitenonderzoek

In groep 4 nemen we met toestemming van de ouders, de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) af. Deze toets geeft zicht op de cognitieve capaciteiten van het kind. Met deze uitslag kan de leerkracht haar instructies en leerstofaanbod nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Ouders worden geïnformeerd over de resultaten.

In groep 7 nemen we met toestemming van ouders de Drempeltest af. Deze test brengt de aanleg en de leermotivatie van de leerling in beeld. Het onderzoek richt zich op de verbale en de non-verbale aspecten van het leervermogen van de leerling (op een achttal gebieden), terwijl de leermotivatie ingaat op de persoonlijkheidskenmerken van de leerling (vier sociaal-emotionele vaardigheden). We lichten u als ouder hierover (schriftelijk) in.

Gemeente

De Plataan werkt samen met de gemeente Oirschot daar waar het gaat om enkele projecten. U kunt daarbij denken aan: de Boomplantdag, het Verkeersexamen, Do-It en het Haltproject.

Gescheiden ouders

In het geval dat er sprake is van een scheiding, willen we als school beide ouders informeren. Schriftelijke informatie gaat in ieder geval naar de verzorgende ouder van het kind. In de meeste gevallen gaat via deze ouder de informatie door naar de ‘niet verzorgende ouder’. Mochten die omstandigheden niet het geval zijn, kan de niet verzorgende ouder contact opnemen met de

school om afspraken te maken over hoe de informatiestroom geregeld wordt. We zullen de niet verzorgende ouder van informatie voorzien tenzij er wettelijke regelingen zijn die dit niet toestaan.

Heeft u vragen n.a.v. het bovenstaande neem dan contact op met de directeur.

Gevonden voorwerpen

De gevonden voorwerpen worden verzameld in de gevonden voorwerpen kist. We adviseren u om de spullen zoveel mogelijk van naam te voorzien. Voor verdere vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

GGD

Met betrekking tot de kinderopvang heeft de GGD een controlerende functie. Eenmaal per jaar is er een onaangekondigde controle. Daar waar nodig gaat de GGD over tot handhaving.

Gymrooster

De genoemde tijden zijn gymtijden inclusief omkleden en heen- en teruglopen naar de Halm. De vakleerkracht gym geeft de lessen.

Donderdag:

08.45 u. groep 6 (08.30 – 10.00 u)

10.45 u. groep 7 (10.30 – 12.00 u)

13.00 u. groep 3 (12.45 – 14.15 u)

Vrijdag:

08.45 u. groep 8 (08.30 – 10.00 u)

10.45 u. groep 5 (10.30 – 12.00 u)

13.00 u. groep 4 (12.45 – 14.15 u)

Hoofdluis

Op de Plataan is een ‘luizenteam’ actief. Alle leerlingen van de school worden na iedere vakantie op hoofdluis gecontroleerd. Indien bij uw kind hoofdluis is geconstateerd, neemt de leerkracht contact met u op. Mocht u tussentijds constateren dat uw kind hoofdluis heeft, dan verzoeken wij u vriendelijk dat bij de leerkracht te melden. Als er in een groep hoofdluis wordt geconstateerd krijgen alle kinderen van die groep een brief (per mail) mee naar huis, het ‘Hoofdluisalarm’.

Huiswerk

In groep 7 en 8 geven we regelmatig huiswerk op. Dit doen we om de kinderen te laten wennen aan huiswerk in het voortgezet onderwijs.

Inspectie

De inspectie van het basisonderwijs legt regelmatig een schoolbezoek af. De bevindingen worden in een rapportage aan de school gestuurd. Daarna wordt het verslag op de website van de inspectie geplaatst. Heeft u belangstelling voor de rapportage, kijkt u dan op de site van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl

Kleding / schoeisel

In de maanden dat de temperaturen weer oplopen, zien we op school dat een aantal kinderen (teen)slippers aan hebben. Er gebeuren echter regelmatige kleine ongelukjes, omdat kinderen met teenslippers aan eerder vallen/struikelen. We willen u dan ook vragen om uw kind(eren) op school schoenen of sandalen aan te laten doen. Ook naveltruitjes en hele korte hesjes / topjes zijn meer geschikt om thuis te dragen en niet op school.

Leerplichtambtenaar

Als u meer wilt weten over de leerplicht en alles wat daarmee samenhangt, kunt u bellen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Oirschot, Mirjam de Vries-van Gerwen, m.devries@oirschot.nl

Telefoonnummer: (0499)-58 33 33.

Leerplicht / Verlof

Vanaf 4 jaar mogen de kinderen naar school. Vanaf 5 jaar vallen de kinderen onder de leerplicht. De leerplicht kent geen verlofdagen of “snipperdagen”, om bijvoorbeeld een dag eerder op vakantie te gaan om de file voor te zijn of om andere redenen. In bepaalde bijzondere omstandigheden kan er door de directeur toch verlof verleend worden. Voor iedere verlofaanvraag verzoeken wij u om tijdig het aanvraagformulier in te vullen. Dit vindt u op onze website.

Leertijd

De verdeling van de leertijd op weekbasis is voor alle groepen gelijk en hebben alle kinderen dezelfde lestijden. De schooltijd is voor alle kinderen elke dag van 8.30 – 14.15 u.

Een schooldag duurt 5 uur per dag (exclusief pauzetijd).

Aan het einde van de basisschoolperiode moeten kinderen minimaal 7520 uur onderwijsaanbod gekregen hebben.

Ondersteuningsteam

Op de scholen is een ondersteuningsteam (OT) samengesteld, bestaande uit de generalist Team Wijzer, de jeugdverpleegkundige van de GGD en de intern begeleider van school. Zij hebben een aantal keer per jaar een OT-overleg. Het is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor zowel scholen als leerlingen en hun ouders/opvoeders. Zowel de school als de leerling of zijn/haar ouders kunnen een vraag neerleggen bij het OT.

Indien nodig komt er een plan van aanpak. Hierin wordt afgesproken hoe de ondersteuning vorm krijgt. De intern begeleider, Monique van Ooyen helpt u graag verder.

Onderwijs aan zieke leerlingen

Als een leerling ziek thuis of in een ziekenhuis is, blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan deze leerling. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht en de Intern Begeleider.

Openingstijden kinderopvang en BSO

De dagopvang is standaard geopend van 7.30 tot 18.30 uur. De buitenschoolse opvang is geopend van 7.30 uur tot de school begint en aansluitend op de schooltijden tot 18.30 uur. In overleg is het mogelijk om gebruik te maken van de opvang vanaf 6.30 en tot 19.00 uur.  Aan deze verruiming van de openingstijden zijn wel extra kosten verbonden.

Overblijven

Als uw kind tussen de middag overblijft, moet dat enerzijds goed geregeld en anderzijds leuk zijn voor de kinderen. Kinderen mogen kosteloos overblijven of ze gaan thuis eten. In de praktijk komt het er op neer, dat eigenlijk alle kinderen in de klas blijven lunchen. Als uw kind een keer thuis gaat lunchen, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. 

De kinderen van groep 1-2 eten onder leiding van de leerkracht hun lunch op tussen 11.45 uur en 12.15 uur. Zij gaan vanaf 12.15 uur buitenspelen. De kinderen van groep 3 tot en met 8 eten onder leiding van de leerkracht van 12.00 uur tot 12.15 uur in de klas. Kinderen die meer tijd nodig hebben, kunnen rustig verder eten in het eigen lokaal. Tijdens de Corona-maatregelen was er meer spreiding in pauzes en op die momenten veranderen de lunchtijden. 

Na het eten mogen de kleuters buitenspelen, de kinderen van groep 3 t/m 8 kiezen of ze buiten en/of binnen spelen o.l.v. medewerkers of vrijwilligers van de Plataan. Op enkele dagen zorgt Do-It voor een sportaanbod tussen de middag. Kinderen van groep 3 t/m 8 mogen hieraan mee doen. 

Preventie duo GGD - Team Wijzer

Op alle Kindcentra in Oirschot is er wekelijks een Preventie duo, dat voor de Plataan bestaat uit een jeugdverpleegkundige van de GGD (Annemieke Oomen) en een jeugdhulpverlener van Team Wijzer (Peggy Starrowsky). Zij zijn elke schoolweek op vrijdagochtend van 8.00 - 10.00 uur aanwezig om vragen van ouders en medewerkers rondom opgroeien, opvoeding en gezondheid te beantwoorden. Loop vooral even binnen op vrijdagochtend. 

Rapporten

De kinderen van groep 1/2 tot en met 8 krijgen 2 keer per jaar een (digitaal) rapport.

Afhankelijk van de start van het schooljaar krijgt u het eerste rapport rond februari, het tweede rapport eind juni. De precieze data leest u in het Pluspuntje. Bij het eerste rapport wordt u van harte uitgenodigd om tijdens een oudergesprek te praten over de ontwikkeling van uw kind. Bij het tweede rapport kan er indien nodig altijd een afspraak gemaakt worden om over het rapport te spreken.

Voor de herfstvakantie vinden er kennismakings-/startgesprekken plaats met de leerkracht.

Schoolfotograaf

Jaarlijks komt de schoolfotograaf in mei/juni op onze school om individuele foto’s en groepsfoto’s te maken. Ook is het mogelijk om een foto te laten maken van de broers en zussen die bij ons op de Plataan zitten.

Schoolfruit - schoolmelk

Na aanmelding kunnen we in aanmerking komen voor de levering van schoolfruit. We ontvangen dan gedurende 20 weken gratis groenten en fruit voor 3 dagen per week. Als dit het geval is, leest u in het Pluspuntje wanneer dit geleverd wordt. Ook proberen we weer in aanmerking te komen voor schoolmelk, die tijdens de lunch in een zelf meegebrachte beker gegeven kan worden.

Schoolongevallenverzekering

Het schoolbestuur heeft een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. De verzekering voor de leerlingen is van kracht tijdens schooluren, tijdens evenementen in schoolverband en ook als de kinderen naar school en naar huis gaan. Ouders die ouderhulp verlenen vallen ook onder deze verzekering tijdens de activiteit.

Schooltijden

Maandag

08.30 – 12.00 uur

12.45 – 14.15 uur

Dinsdag

08.30 – 12.00 uur

12.45 – 14.15 uur

Woensdag

08.30 – 12.00 uur

12.45 – 14.15 uur

Donderdag

08.30 – 12.00 uur

12.45 – 14.15 uur

Vrijdag

08.30 – 12.00 uur

12.45 – 14.15 uur


Schooltijden - afwijkend

Gedurende het schooljaar heeft u soms ook te maken met enkele afwijkende schooltijden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het schoolreisje.

De communicanten uit groep 4 komen op maandag na de communie later op school.

De data en tijden leest u in het Pluspuntje.

Sponsoring

Sponsoring van het onderwijs is door de overheid aan regels gebonden. Daartoe heeft het ministerie samen met de onderwijsorganisaties een convenant opgesteld. Dit convenant wordt door het schoolbestuur onderschreven en is na instemming van de MR vastgesteld. Dit convenant ligt ter inzage op school. De Plataan handelt in zake sponsoring volgens dit convenant.

Stagiaires

Gedurende het hele jaar kunnen er stagiaires actief zijn op ons Kindcentrum. We bieden met plezier de toekomstige pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en leerkrachten de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. In welke groepen stagiaires geplaatst worden, laten we u via het Pluspuntje weten. Ook komen er soms leerlingen uit het voortgezet onderwijs voor een korte “snuffelstage” op onze school.

Studiedagen in schooljaar 2022 - 2023

Woensdag 5 oktober 2022 – SKOBOS studiedag

Dinsdag 22 november 2022

Vrijdag 10 februari 2023

Maandag 13 februari 2023

Dinsdag 30 mei 2023

Vrijdag 23 juni 2023

Maandag 26 juni 2023

Tussendoortjes op school

De baby’s, peuters en BSO-kinderen krijgen fruit en crackers met gezond beleg aangeboden.

De kinderen van groep 0 t/m 8 nemen zelf fruit en drinken voor de kleine pauze mee naar school en zij nemen ook hun eigen lunch en het drinken hiervoor mee naar school. Het drinken voor bij de lunch wordt in koelkasten bewaard.

De kleuters eten gezamenlijk fruit in de groep. De kinderen van groep 3 t/m 8 eten hun fruit in de kleine pauze. Alle kinderen drinken iets in hun eigen groep.

Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2022 - 2023

Herfstvakantie: 22 - 30 oktober 2022

Kerstvakantie: 24 december 2022 - 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie: 18 - 26 februari 2023

Pasen: 10 april 2023

Meivakantie: 22 april - 7 mei 2023

Hemelvaart: 18 - 19 mei 2023

Pinksterdag: 29 mei 2023

Laatste schooldag: 14 juli 2023 (vanaf 12.00 uur)

Zomervakantie: 15 juli - 27 augustus 2023


Vrije middagen:

Ma. 6 december 2022 vrij tot 10.15 u.

Vr. 23 december 2022 vrij om 12.00 u.

Vr. 17 februari 2023 vrij om 12.00 u. (carnaval)

Vr. 14 juli 2023 vrij om 12.00 u. (laatste schooldag)

Vertrouwenscontactpersoon

Op onze school hebben we een interne vertrouwenscontactpersoon. Leerlingen en ouders kunnen in geval van machtsmisbruik of het vermoeden hiervan altijd contact met deze functionaris opnemen. De interne vertrouwenscontactpersoon bespreekt met betrokkene(n) welke stappen er gezet kunnen gaan worden en kan u indien nodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Alleen met uw toestemming kunnen zij informatie verstrekken aan derden.

Interne vertrouwenscontactpersonen: Stijntje van Ham / Miranda van Kleef

Externe vertrouwenscontactpersonen: Dhr. W. van Nunen 0499 – 570260

mevr. A. Vugts-Kuiper 0499 – 323106

Wettelijke aansprakelijkheid

De aanname dat de school aansprakelijk is voor alle gevallen van schade veroorzaakt door (het gedrag) een leerling tijdens de schooluren is niet juist.

In voorkomende gevallen zijn de ouders aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.

Het is dus van belang dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, die hun eigen aansprakelijkheid en die van hun kind(eren) dekt.

Ziekmeldingen 

Wij verzoeken u vriendelijk om ons steeds zo spoedig mogelijk door te geven dat uw zoon of dochter door ziekte of een andere dringende reden de school niet kan bezoeken. Wilt u dit voor 8.30 uur doen? U kunt de leerkracht(en) mailen of doorgeven via de app Social Schools, maar u kunt ons ook bellen. Wij verzoeken u vriendelijk om afspraken (van bijvoorbeeld tandarts of fysiotherapeut) zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen.