Van A tot Z Schooljaar 2020 - 2021

Aanmelden

Aanmelden baby’s en peuters
Aanmelden kan via een intakegesprek met de directeur of via de site van Korein Kinderplein: www.koreinkinderplein.nl. Op deze site vindt u alle informatie over de locaties, tarieven en producten. Verdere afspraken lopen via klantencontact. Alvorens in te schrijven kunt u een afspraak maken met Annemarie van Aken (directeur Kindcentrum de Plataan) of met Tessie van Beek (teamleider kinderopvang op o.a. de Plataan). We geven u graag een rondleiding en uitleg over onze manier van werken. 
 
Aanmelden kleuters
Aanmelden kan op verschillende momenten. U kunt dit doen tijdens of na de Open Dag (rond maart), maar u kunt ook telefonisch contact opnemen met de school. U wordt uitgenodigd voor een gesprek waarin u de informatie over de school krijgt. Bij voorkeur plannen we dit gesprek onder schooltijd, zodat u de school ook in bedrijf kunt zien.  Als u kiest voor onze school volgt er een kennismaking met de leerkracht. De groepsleerkracht neemt (tijdig) contact met u op voor dit gesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u een intakeformulier mee. Na 2 à 3 schoolweken bespreken we het formulier in een persoonlijk gesprek met u. Daarin vertelt de leerkracht ook hoe de eerste schoolweken zijn verlopen.
 
Aanmelden nieuwe leerlingen
U bent van harte uitgenodigd om in een kennismakingsgesprek onze school te leren kennen. U gaat met de directeur in gesprek over de school en u krijgt een rondleiding door de school. Dit gebeurt bij voorkeur als de school in bedrijf is, zodat u dan als ouders een indruk krijgt van een gewone lesdag op school. 
 

Praktische informatie

Adreswijzigingen
Als uw adres, uw email of uw telefoonnummer wijzigt, vinden wij het fijn als u dit even aan de leerkracht doorgeeft of bij de kinderopvang via het ouderportaal als u hiervan gebruik maakt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Met alle moderne media is het registreren en verspreiden van persoonlijke informatie niet meer weg te denken. In mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vastgesteld. SKOBOS heeft richtlijnen opgesteld voor het onderwijs. Bij inschrijven van leerlingen vragen we aan de ouders of wettige vertegenwoordigers eenmalig toestemming voor het verspreiden van klassenlijsten en het gebruik, verspreiden van groepsinformatie, welke ook individuele informatie kan bevatten, via papier, video, website en ander beeldmateriaal. Als u geen toestemming geeft voor het verspreiden, zullen we er als school op toezien dat dit niet gebeurt. 
 
Bewegingsonderwijs
De peuters van peuterwerk en de peutergroep bewegen in de speelzaal. Zij krijgen daar activiteiten aangeboden passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. Zij spelen ook buiten op hun “eigen” speelplek waarop een klim- en glijtoestel staat.  De leerlingen van groep 1-2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs. Afhankelijk van het jaargetijde en het weer zijn deze activiteiten op de speelplaats of in de speelzaal. Behalve het vrij spel zowel binnen als buiten, krijgen zij 1x per week een begeleide gymles in de speelzaal op school. Leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben 1 keer per week anderhalf uur bewegingsonderwijs op het rooster, waarvan 1 uur effectieve bewegingstijd is. Voor het bewegingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8 hanteren we de methode ‘Planmatig bewegingsonderwijs’. We maken gebruik van gymzaal ‘de Halm’. De lessen worden gegeven door een vakleerkracht op donderdag en vrijdag.  
Tijdens de gymles zijn de kinderen verplicht om sportkleding te dragen. Sieraden, horloges, brillen en dergelijke doen we tijdens de gymlessen af.  Vanuit de gemeente Oirschot is Do-It actief. Zij verzorgen met betrekking tot bewegingsonderwijs workshops en leveren materialen. De Plataan maakt hier gebruik van voor de lessen bewegingsonderwijs. Do-It organiseert één keer per week pauzesport op de Plataan. 
 
Bibliotheek
Met de plaatselijke bibliotheek hebben we afspraken over groepsbezoeken en het lenen van collecties. In het kader van leesbevordering doen alle groepen van de Plataan mee aan het leesproject ‘De rode draad’. Ook organiseert de Plataan activiteiten rondom de Kinderboekenweek en breiden we de schoolbibliotheek jaarlijks uit. Er is een eigen schoolbibliotheek die jaarlijks wordt aangevuld met nieuwe boeken.

Brengen en ophalen 
We verzoeken alle ouders om hun kind(eren) bij de ingang van de speelplaats af te zetten en hier afscheid te nemen. Vriendelijk verzoek om de doorgang bij het hek vrij houden, zodat de kinderen veilig alleen op en van de speelplaats kunnen komen. Om 8.15 uur is een leerkracht op de speelplaats aanwezig om toezicht te houden. Om 8.25 uur gaat de zoemer en kunnen de kinderen zelfstandig naar hun klas gaan. Bij slecht weer kunnen de kinderen eerder naar binnen komen.  De kleuters worden door de leerkrachten op het kleine schoolplein opgehaald en gaan met de eigen leerkracht naar hun lokaal.
 
Buitenschoolse activiteiten
Onderwijs op de Plataan beperkt zich niet enkel tot lessen binnen het gebouw en/of het speelterrein, maar soms worden er ook lessen buiten de school verzorgd. Bij alle activiteiten zijn begeleiders nodig, het aantal is uiteraard afhankelijk van de leeftijdsgroep en de soort activiteiten. Voor het bepalen van aantal begeleiders er zijn binnen de Plataan en SKOBOS richtlijnen opgesteld. Als er zwaarwegende redenen zijn om uw kind niet te laten deelnemen aan een activiteit dient u contact op te nemen met de directeur.
 
Capaciteitenonderzoek
In groep 4 nemen we met toestemming van de ouders, de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) af. Deze toets geeft zicht op de cognitieve capaciteiten van het kind. Met deze uitslag kan de leerkracht haar instructies en leerstofaanbod nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Ouders worden geïnformeerd over de resultaten.
 
In groep 7 nemen we met toestemming van ouders de Drempeltest af. Deze test brengt de aanleg en de leermotivatie van de leerling in beeld. Het onderzoek richt zich op de verbale en de non-verbale aspecten van het leervermogen van de leerling (op een achttal gebieden), terwijl de leermotivatie ingaat op de persoonlijkheidskenmerken van de leerling (vier sociaal-emotionele vaardigheden). We lichten u als ouder hierover (schriftelijk) in.
 
Gemeente
De Plataan werkt samen met de gemeente Oirschot daar waar het gaat om enkele projecten. U kunt daarbij denken aan: de Boomplantdag, het verkeersexamen, Do-It en het Haltproject. 
 
Gescheiden ouders
In het geval dat er sprake is van een scheiding, willen we als school beide ouders informeren. Schriftelijke informatie gaat in ieder geval naar de verzorgende ouder van het kind. In de meeste gevallen gaat via deze ouder de informatie door naar de ‘niet verzorgende ouder’. Mochten die omstandigheden niet het geval zijn, kan de niet verzorgende ouder contact opnemen met de school om afspraken te maken over hoe de informatiestroom geregeld wordt. We zullen de niet verzorgende ouder van informatie voorzien tenzij er wettelijke regelingen zijn die dit niet toestaan.  Heeft u vragen n.a.v. het  bovenstaande neem dan contact op met de directeur.
 
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden verzameld in de gevonden voorwerpen kist. We adviseren u om de spullen zoveel mogelijk van naam te voorzien. Voor verdere vragen kunt u altijd terecht bij de conciërge. Hij helpt u graag. 
 
GGD
Met betrekking tot de kinderopvang heeft de GGD een controlerende functie. Eenmaal per jaar is er een onaangekondigde controle. Daar waar nodig gaat de GGD over tot handhaving. 
 
Gymrooster
De genoemde tijden zijn gymtijden inclusief omkleden en heen- en teruglopen naar de Halm. De vakleerkracht gym geeft de lessen. 
 
Donderdag:
08.45 u. groep 5 (08.30 – 10.00 u)
10.45 u. groep 7 (10.30 – 12.00 u)
13.00 u. groep 3 (12.45 – 14.15 u)
 
Vrijdag:
08.45 u. groep 6 (08.30 – 10.00 u)
10.45 u. groep 4 (10.30 – 12.00 u)
13.00 u. groep 8 (12.45 – 14.15 u)

Hoofdluis
Op de Plataan is een ‘luizenteam’ actief. Alle leerlingen van de school worden na iedere vakantie op hoofdluis gecontroleerd. Indien bij uw kind hoofdluis is geconstateerd, neemt de leerkracht contact met u op. Mocht u tussentijds constateren dat uw kind hoofdluis heeft, dan verzoeken wij u vriendelijk dat bij de leerkracht te melden. Als er in een groep hoofdluis wordt geconstateerd krijgen alle kinderen van die groep een brief (per mail) mee naar huis, het ‘Hoofdluisalarm’.

Huiswerk 
In groep 7 en 8 geven we regelmatig huiswerk op. Dit doen we om de kinderen te laten wennen aan huiswerk in het voortgezet onderwijs.

Inspectie
De inspectie van het basisonderwijs legt regelmatig een schoolbezoek af. De bevindingen worden in een rapportage aan de school gestuurd. Daarna wordt het verslag op de website van de inspectie geplaatst. Heeft u belangstelling voor de rapportage, kijkt u dan op de site van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl

Leerplichtambtenaar
Als u meer wilt weten over de leerplicht en alles wat daarmee samenhangt, kunt u bellen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Oirschot, Mirjam de Vries-van Gerwen, m.devries@oirschot.nl  Telefoonnummer:  (0499)-58 33 33.

Leerplicht / Verlof
Vanaf 4 jaar mogen de kinderen naar school. Vanaf 5 jaar vallen de kinderen onder de leerplicht. De leerplicht kent geen verlofdagen of “snipperdagen”, om bijvoorbeeld een dag eerder op vakantie te gaan om de file voor te zijn of om andere redenen. In bepaalde bijzondere omstandigheden kan er door de directeur toch verlof verleend worden. Voor iedere verlofaanvraag verzoeken wij u om tijdig het aanvraagformulier in te vullen. Dit vindt u op onze website.

Leertijd
De verdeling van de leertijd op weekbasis is voor alle groepen gelijk en hebben alle kinderen dezelfde lestijden. Dit schooljaar hebben we de overgangsperiode afgerond en is de schooltijd voor de kinderen elke dag van 8.30 – 14.15 u.
Een schooldag duurt vanaf dit schooljaar 5 uur per dag.  
Aan het einde van de basisschoolperiode moeten kinderen minimaal 7520 uur onderwijsaanbod gekregen hebben. 

Ondersteuningsteam
Op de scholen is een ondersteuningsteam (OT) samengesteld, bestaande uit de generalist Team Wijzer, de jeugdverpleegkundige van de GGD en de intern begeleider van school. Zij hebben 6x per jaar een OT-overleg. Het is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor zowel scholen als leerlingen en hun ouders/opvoeders. Zowel de school als de leerling of zijn/haar ouders kunnen een vraag neerleggen bij het OT.  Indien nodig komt er een plan van aanpak. Hierin wordt afgesproken hoe de ondersteuning vorm krijgt. De intern begeleider, Monique van Ooyen helpt u graag verder.
 
Onderwijs aan zieke leerlingen
Als een leerling ziek thuis of in een ziekenhuis is, blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan deze leerling. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht en de Intern Begeleider.

Openingstijden kinderopvang en BSO
De dagopvang is standaard geopend van 7.30 tot 18.30 uur. De buitenschoolse opvang is geopend vanaf 7.30 uur tot de school begint en aansluitend op de schooltijden tot 18.30 uur. In overleg is het mogelijk om gebruik te maken van de opvang vanaf 6.30 en tot 19.00 uur. Aan deze verruiming van de openingstijden zijn wel extra kosten verbonden. 

Overblijven 
Als uw kind tussen de middag overblijft, moet dat enerzijds goed geregeld en anderzijds leuk zijn voor de kinderen. Kinderen mogen kosteloos overblijven of ze gaan thuis eten. In de praktijk komt het er op neer, dat de meeste kinderen in de klas blijven lunchen. Enkele kinderen lunchen thuis. U kunt veranderingen doorgeven aan de leerkracht. 
De kinderen van groep 1-2 eten onder leiding van de leerkracht en twee pedagogisch medewerkers hun lunch op tussen 12.00 uur en 12.30 uur.  Kleuters die eerder klaar zijn met eten mogen om 12.20 uur al gaan spelen. De kinderen van groep 3 tot en met 8 eten onder leiding van de leerkracht van 12.00 uur tot 12.15 uur in de klas. Kinderen die meer tijd nodig hebben kunnen aansluiten bij de kleuters om rustig verder te eten, of blijven onder toezicht in hun eigen lokaal. Tijdens de Coronamaatregelen is er meer spreiding in pauzes en veranderen de lunchtijden.
Na het eten mogen de kinderen binnen en buiten spelen o.l.v. medewerkers van de Plataan. Op enkele dagen zorgt Do-It voor een sportaanbod tussen de middag. Kinderen mogen hieraan mee doen.  

Rapporten
De kinderen van groep 1/2 tot en met 7 krijgen 2 keer per jaar een rapport.  Afhankelijk van de start van het schooljaar krijgt u het eerste rapport rond februari, het tweede rapport eind juni. De precieze data leest u in het Pluspuntje. Bij het eerste rapport wordt u van harte uitgenodigd om tijdens een oudergesprek te praten over de ontwikkeling van uw kind. Bij het tweede rapport kan er altijd een afspraak gemaakt worden om over het rapport te spreken. Voor de herfstvakantie vinden er kennismakings-/startgesprekken plaats met de leerkracht.
 
Schoolfotograaf
Jaarlijks komt de schoolfotograaf in mei/juni op onze school om individuele foto’s en groepsfoto’s te maken. Ook is het mogelijk om een foto te laten maken van de broers en zussen die bij ons op de Plataan zitten. 
 
Schoolfruit 
Na aanmelding kunnen we in aanmerking komen voor de levering van schoolfruit. We ontvangen dan gedurende 20 weken gratis groenten en fruit voor 3 dagen per week. Als dit het geval is, leest u in het Pluspuntje wanneer dit geleverd wordt.

Schoolongevallenverzekering
Het schoolbestuur heeft  alle een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. De verzekering voor de leerlingen is van kracht tijdens schooluren, tijdens evenementen in schoolverband en ook als de kinderen naar school en naar huis gaan. Ouders die ouderhulp verlenen vallen ook onder deze verzekering tijdens de activiteit.

Schooltijden
Maandag    08.30 – 12.00 uur  12.45 – 14.15 uur
Dinsdag      08.30 – 12.00 uur  12.45 – 14.15 uur
Woensdag  08.30 – 12.00 uur  12.45 – 14.15 uur
Donderdag  08.30 – 12.00 uur  12.45 – 14.15 uur
Vrijdag         08.30 – 12.00 uur  12.45 – 14.15 uur 

Schooltijden – afwijkend 
Gedurende het schooljaar heeft u te maken met enkele afwijkende schooltijden. Op de dag van de sport- en spelletjesdag komen de kinderen later op school. De communicanten uit groep 4 komen op maandag na de communie later op school.  De data en tijden leest u in het Pluspuntje.

Sponsoring
Sponsoring van het onderwijs is door de overheid aan regels gebonden. Daartoe heeft het ministerie samen met de onderwijsorganisaties een convenant opgesteld. Dit convenant wordt door het schoolbestuur onderschreven en is na instemming van de MR vastgesteld. Dit convenant ligt ter inzage op school. De Plataan handelt in zake sponsoring volgens dit convenant.

Stagiaires
Gedurende het hele jaar kunnen er stagiaires actief zijn op ons Kindcentrum. We bieden met plezier de toekomstige pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en leerkrachten de mogelijkheid om prakrijkervaring op te doen. In welke groepen stagiaires geplaatst worden, laten we u via het Pluspuntje weten. Ook komen er leerlingen uit het voortgezet onderwijs voor een korte “snuffelstage” op onze school.

Studiedagen in schooljaar 2020-2021
Vrijdag 9 oktober 2020 – SKOBOS studiedag
Dinsdag 24 november 2020
Vrijdag 22 januari 2021 
Maandag 25 januari 2021 
Vrijdag 19 maart 2021
Maandag 26 april 2021 
Vrijdag 25 juni 2021 
Maandag 28 juni 2021 

Tussendoortjes op school
De baby’s, peuters en BSO kinderen krijgen fruit en crackers met gezond beleg aangeboden. De kinderen van groep 0 t/m 8 nemen zelf fruit en drinken voor de kleine pauze mee naar school en zij nemen ook hun eigen lunch en het drinken hiervoor mee naar school. Het drinken voor bij de lunch wordt in koelkasten bewaard. De kleuters eten gezamenlijk fruit in de groep. De kinderen van groep 3 t/m 8 eten hun fruit in de kleine pauze. Alle kinderen drinken iets in hun eigen groep.
 
Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie:        17 – 25 oktober 2020
Kerstvakantie:         19 december 2020 – 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie:  13 – 21 februari 2021
Goede Vrijdag:        2 april 2021 (vanaf 12.00 uur)
Pasen:                     5 april 2021 
Koningsdag             27 april 2021  
Meivakantie:            1 – 16 mei 2021
Pinksterdag:            24 mei 2021
Laatste schooldag:  23 juli 2021 (vanaf 12.00 uur)
Zomervakantie:        24 juli – 5 september 2021

Verjaardag van de (4-jarige) kleuters
In veel gevallen is de verjaardag van de 4-jarige kleuter ook de eerste schooldag van de jarige. Ouders kunnen  met de leerkracht in het kennismakingsgesprek overleggen of en hoe de verjaardag van hun kind op school gevierd wordt. Kleuters die 5 of 6 jaar worden, vieren hun verjaardag in de groep. Ouders kunnen bij de viering van de verjaardag van hun kind aanwezig zijn.  In de andere groepen wordt er aandacht besteed aan de verjaardag in de klas. De ouders zijn hierbij niet meer aanwezig.

Vertrouwenscontactpersoon
Op onze school hebben we een interne vertrouwenscontactpersoon. Leerlingen en ouders kunnen in geval van machtsmisbruik of het vermoeden hiervan altijd contact met deze functionaris opnemen. De interne vertrouwenscontactpersoon bespreekt met betrokkene(n) welke stappen er gezet kunnen gaan worden en kan u indien nodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Alleen met uw toestemming kunnen zij informatie verstrekken aan derden.

Interne vertrouwenscontactpersonen: 
Monique van Ooyen/Stijntje Markgraaf

Externe vertrouwenscontactpersonen: 
Mevr. A. Vugts-Kuiper        0499 – 323106       
Dhr. W. van Nunen             0499 – 570260

Wettelijke Aansprakelijkheid
De aanname dat de school aansprakelijk is voor alle gevallen van schade veroorzaakt door (het gedrag) een leerling tijdens de schooluren is niet juist.  In voorkomende gevallen zijn de ouders aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. Het is dus van belang dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, die hun eigen aansprakelijkheid en die van hun kind(eren) dekt.

Ziekmeldingen
Wij verzoeken u vriendelijk om ons steeds zo spoedig mogelijk door te geven dat uw zoon of dochter door ziekte of een andere dringende reden de school niet kan bezoeken. Wilt u dit voor 8.30 uur doen? U kunt ons mailen of bellen. Wij verzoeken u vriendelijk om afspraken (van bijvoorbeeld tandarts of fysiotherapeut) zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen.