Ziekte en verlof

Mogelijkheden en regels

Is uw kind ziek of afwezig vanwege doktersbezoek? Laat dit dan telefonisch aan ons weten, voor schooltijd. Is een leerling afwezig zonder dat we daarvan op de hoogte zijn? Dan nemen we in de loop van de ochtend contact met u op om te vragen naar de reden.

Ziekmeldingen
Wij verzoeken u vriendelijk om ons steeds zo spoedig mogelijk door te geven dat uw zoon of dochter door ziekte of een andere dringende reden de school niet kan bezoeken. Wilt u dit voor 8.30 uur doen? U kunt de leerkracht(en) mailen of ons bellen. Wij verzoeken u vriendelijk om afspraken (van bijvoorbeeld tandarts of fysiotherapeut) zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen.

Onderwijs aan zieke leerlingen
Als een leerling ziek thuis of in een ziekenhuis is, blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan deze leerling. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht en de intern begeleider.

Verlof

Uw kind heeft, als het 5 jaar is, een leerplicht. Dit betekent dat hij of zij naar school moet wanneer er onderwijs gegeven wordt en niet zomaar weg mag blijven. De leerplicht kent geen verlofdagen of “snipperdagen”, om bijvoorbeeld een dag eerder op vakantie te gaan om de file voor te zijn of om andere redenen. In bepaalde bijzondere omstandigheden kan er door de directeur toch verlof verleend worden. Dat zijn de volgende omstandigheden:

  • Vakantieverlof: uw kind kan alleen op vakantie onder schooltijd wanneer u tijdens de schoolvakanties niet twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie kan door het beroep van één van de ouders. Doet u hier een aanvraag voor, dan wordt deze voorgelegd aan de leerplichtambtenaar. Houd hierbij rekening met de voorwaarden die hiervoor in de leerplichtwet zijn vastgelegd. Het advies dat door de ambtenaar gegeven wordt beschouwt de directeur van Kindcentrum de Plataan als bindend.
  • Verlof in het geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’: met andere gewichtige omstandigheden bedoelen we bijvoorbeeld een verhuizing, het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten en ziekte van bloed- en aanverwanten. De directeur mag hier per schooljaar maximaal 10 dagen voor vrij geven.

Wilt u een aanvraag doen voor verlof? Vul dan het formulier in en breng het naar de directeur. Zij neemt de aanvraag in behandeling. Voor iedere verlofaanvraag verzoeken wij u om tijdig het aanvraagformulier in te vullen.

Formulier verlofaanvraag

Heeft u vragen over het aanvragen van verlof? Dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Oirschot.