Ziekte en verlof

Mogelijkheden en regels

Is uw kind ziek of afwezig vanwege doktersbezoek? Laat dit dan telefonisch aan ons weten, voor schooltijd. Is een leerling afwezig zonder dat we daarvan op de hoogte zijn? Dan nemen we in de loop van de ochtend contact met u op om te vragen naar de reden.

Ziekmeldingen

Wij verzoeken u vriendelijk om ons steeds zo spoedig mogelijk door te geven dat uw zoon of dochter door ziekte of een andere dringende reden de school niet kan bezoeken. Wilt u dit voor 8.30 uur doen? U kunt uw kind ziekmelden via de app Social Schools. Wij verzoeken u vriendelijk om afspraken (van bijvoorbeeld tandarts of fysiotherapeut) zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen.

Onderwijs aan zieke leerlingen
Als een leerling ziek thuis of in een ziekenhuis is, blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan deze leerling. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht en de intern begeleider.

Verlof

Uw kind heeft, als het 5 jaar is, een leerplicht. Dit betekent dat hij of zij naar school moet wanneer er onderwijs gegeven wordt en niet zomaar weg mag blijven. De leerplicht kent geen verlofdagen of “snipperdagen”, om bijvoorbeeld een dag eerder op vakantie te gaan om de file voor te zijn of om andere redenen. In bepaalde bijzondere omstandigheden kan er door de directeur toch verlof verleend worden. Dat zijn de volgende omstandigheden:

  • Vakantieverlof: uw kind kan alleen op vakantie onder schooltijd wanneer u tijdens de schoolvakanties niet twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie kan door het beroep van één van de ouders. Doet u hier een aanvraag voor, dan wordt deze voorgelegd aan de leerplichtambtenaar. Houd hierbij rekening met de voorwaarden die hiervoor in de leerplichtwet zijn vastgelegd. Het advies dat door de ambtenaar gegeven wordt beschouwt de directeur van Kindcentrum de Plataan als bindend.
  • Verlof in het geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’: met andere gewichtige omstandigheden bedoelen we bijvoorbeeld een verhuizing, het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten en ziekte van bloed- en aanverwanten. De directeur mag hier per schooljaar maximaal 10 dagen voor vrij geven.

Wilt u een aanvraag doen voor verlof? Dat kan via de app Social Schools. De directrice neemt de verlofaanvraag in behandeling. Voor iedere verlofaanvraag verzoeken wij u om tijdig uw aanvraag in te dienen en het pas te nemen wanneer het goedgekeurd is. 

Leerplichtambtenaar

Als u meer wilt weten over de leerplicht en alles wat daarmee samenhangt, kunt u bellen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Oirschot, Mirjam de Vries-van Gerwen, m.devries@oirschot.nl

Telefoonnummer: (0499)-58 33 33.