Absentie en verlof op de Plataan

Mogelijkheden en regels

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent dat hij of zij naar school gaat wanneer er onderwijs gegeven wordt en niet zonder geldige reden weg mag blijven. Is uw kind ziek, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de school. Moet uw kind naar de tandarts, huisarts, het ziekenhuis of de orthodontist, probeer deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Voor het aanvragen van verlof bij bijzondere gebeurtenissen gelden wettelijke regels die wij volgen.

Ziekte, absentie of afwezigheid melden

Hoe u ziekte of absentie kunt melden, leggen we hieronder uit:

 • Ziekmelding: via de Schoolapp of telefonisch (0499 550345) vóór 08.15 uur door de ouders/verzorgers van het kind. Als de school geen ziekmelding heeft gehad en een kind is niet aanwezig, dan neemt de school tussen 08.30 en 09.00 uur contact op met de ouders/verzorgers om na te vragen waarom de leerling er niet is.
 • Absentie vanwege bezoek aan tandarts, huisarts, ziekenhuis, orthodontist en dergelijke: probeer deze bezoeken zoveel mogelijk voor of na schooltijd te plannen. Als dit niet kan, vraag hiervoor dan toestemming via Verlofaanvragen in de Schoolapp.
  Moet uw kind ’s ochtends acuut naar de huisarts, geef dit dan door via Absentiemelding in de Schoolapp.
 • Afwezigheid vanwege religieuze feestdagen: per religieusfeest dat valt op een schooldag kan uw kind één dag vrij krijgen, met een maximum van twee verschillende feestdagen per schooljaar. U meldt dit uiterlijk twee dagen voor de feestdag bij de directeur. Dit doet u via een verlofaanvraag in de Schoolapp.

Verlof aanvragen

In bepaalde bijzondere omstandigheden kan er door de directeur of leerplichtambtenaar verlof verleend worden. Wie dit kan doen is afhankelijk van het aantal dagen per schooljaar (tot en met 10 dagen de directeur, meer dan 10 dagen de leerplichtambtenaar). Deze regels zijn te vinden op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2020-11-25

 • Verlof voor bijzondere gebeurtenissen: het kan zijn dat u wilt dat uw kind vrij is voor bijvoorbeeld een jubileum, huwelijk, overlijden of ernstige ziekte van bloed- of aanverwant, een verhuizing. U kunt daarvoor verlof aanvragen bij de directeur van het Kindcentrum (t/m 10 dagen) of bij leerplichtambtenaar bij meer dan 10 dagen. De directeur of de leerplichtambtenaar beslist aan de hand van wettelijke regels of uw kind vrij krijgt.
 • Verlof buiten de schoolvakanties: is het vanwege uw werk voor u niet mogelijk om in een schooljaar in geen enkele schoolvakantie twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan, dan kunt u hiervoor verlof aanvragen bij de directeur om dit buiten de schoolvakanties te doen. De directeur mag uw kind in uitzonderlijke gevallen vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag één keer in een schooljaar. Op de website van de Rijksoverheid én in de Leerplichtwet kunt u meer lezen over de wettelijke voorwaarden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

U kunt verlof aanvragen via de Schoolapp. De directeur of de leerplichtambtenaar (afhankelijk van het aantal dagen) neemt de verlofaanvraag in behandeling. U ontvangt hierover een goed- of afkeuring in de Schoolapp (directeur) of u ontvangt het besluit in een brief per post (leerplichtambtenaar).
U kunt het verlof pas opnemen, wanneer het verlof door de directeur c.q. leerplichtambtenaar is goedgekeurd. Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. In het bezwaarschrift moet staan:

 • naam en adres van de ouder/verzorger;
 • datum
 • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar wordt ingediend;
 • redenen van bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar het postadres van de school:  Van Tuldenstraat 2, 5688DB  Oirschot.

Melden van verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming (luxeverzuim) wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Als hier sprake van is, dan melden wij dat aan de leerplichtambtenaar. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) van school houden zonder toestemming, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

 • Wettelijk verzuim: een leerplichtige is meer dan 16 uur in 4 (aaneengesloten) weken ongeoorloofd afwezig. De school is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. De school neemt van tevoren contact op met de ouders/verzorgers van het kind om hen hierover te informeren.
 • Overig verzuim: verzuim van minder dan 16 uur in 4 (aaneengesloten) weken. Van dit verzuim mag de school een melding doen aan de leerplichtambtenaar. Als de school dit overweegt, is er eerst contact opgenomen met de ouders/verzorgers van het kind. Een voorbeeld van overig verzuim is regelmatig te laat komen.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Als u meer wilt weten over de leerplicht en alles wat daarmee samenhangt, kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar u woont. Voor alle leerlingen uit Oirschot en Best is de contactpersoon Lois van Laarhoven, telefoonnummer: 0499 583 333 of e-mail: l.vanlaarhoven@oirschot.nl 

Meer over de wetten en regels met betrekking tot de leerplicht van uw kind kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.