De medezeggenschapsraad en oudercommissie van de Plataan

Belangenbehartiging

Een goed kindcentrum houdt altijd rekening met de wensen en behoeften van ouders en leerkrachten. Net als andere scholen heeft de Plataan hiervoor een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad overlegt acht keer per jaar en praat bijvoorbeeld over hoe het onderwijs verbeterd kan worden, de besteding van financiële middelen en de groepsindeling. Daarnaast heeft de raad op een aantal onderwerpen advies- en instemmingsrecht.
Voor de kinderopvang bij de Plataan is de oudervertegenwoordiging, inspraak en instemming geregeld binnen de oudercommissie.

Naast de MR en de oudercommissie is er ook een bovenschoolse raad die de belangen organisatiebreed behartigt: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR nemen alle medezeggenschapsraden zitting.

Meedoen en meebeslissen?

De MR blijft graag op de hoogte van wat er onder ouders en leerkrachten leeft. Zij wil dan ook weten hoe u over het onderwijs en het kindcentrum denkt. Neem contact op met één van de leden als u daarover opmerkingen heeft of benader ze met vragen.
Wilt u zelf in de MR? Dan kunt zich hiervoor verkiesbaar stellen wanneer er een plek vrij komt. De MR maakt er altijd melding van wanneer er een plek beschikbaar komt.

Weten wanneer de MR van de Plataan vergadert?
Bekijk onze kalender of sla het Pluspuntje erop na.

Jaarlijks stelt de MR een verslag waarin de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen van het laatste jaar zijn vastgelegd:

Jaarverslag 2016-2017

 

Medezeggenschapsraad

 • Anneke van Dooren Kindcentrum De Plataan Oirschot Anneke van Dooren

  MR-lid

 • Desiree Vasen MR Kindcentrum De Plataan Oirschot Desiree Vasen

  MR lid

 • Miranda van Kleef Kindcentrum De Plataan Oirschot Miranda van Kleef

  MR lid Personeel

 • Bertine van Esch Kindcentrum De Plataan Oirschot Bertine van Esch

  MR lid Personeel